.net 注册COM+应用组件的步骤

  技术2022-05-11  17

  GACUtil /u TableBasicregsvcs /u /appname:WTPublic TableBasic.dllregsvcs /appname:WTPublic TableBasic.dllGACUtil /i TableBasic.dll

  首先,移除已经安装的COM+组件,以及GAC装配件!

  然后再从新注册COM+组件和GAC装配件!装配件必须使用唯一的强名称编译!

   

  最新回复(0)