CString与其他类型的转换

  技术2022-05-11  13

  1、字符串与数的转换:atof(字符串->double,int,long),itoa(int->字符串),ltoa(long int->字符串)double->CString的方法:CString::Format("%d", &dX); 2、CString to char*//经过类型强制转换,可以将CString类型转换成char*,例如:CString cStr = "Hello,world!";char *zStr = (char*)(LPCTSTR)cStr;当然,这只是最快捷的一种方法。因为CString自带一个函数可以将CString对象转换成const char*,也就是LPCTSTR。 3、char* to CString//char*类型可以直接给CString,完成自动转换,例如:char *zStr = "Hello,world!";CString cStr = zStr; 4、CString to LPCSTR//将CString转换成LPCSTR,需要获得CString的长度CString cStr=_T("Hello,world!");int nLen = cStr.GetLength();LPCSTR lpszBuf = cStr.GetBuffer(nLen); 5、CString to LPSTR//这个和第4个技巧是一样的,例如:CString cStr = _T("Hello,world!");int nLen = str.GetLength();LPSTR lpszBuf = str.GetBuffer(nLen);  

  一般如果是将 int 转换成 CString 类型,一般就是用 Format 函数方法如下

  CString Str; int a = 15; Str.Format("%d",a);

  如果是将 int 转换为 char* 类型就需要用到 _itoa 这个函数方法如下 char chr[1024]={0}; int a = 15; _itoa(a,chr,10);

   


  最新回复(0)